OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
CIMEX INVEST s.r.o.
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00
identifikační číslo: 271 59 868
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 159592

pro podnájem kanceláří prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.rightnowoffices.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CIMEX INVEST r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, identifikačním číslem: 271 59 868, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 159592 (dále jen „nájemce“) upravují v souladu s ustanovením § 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě podnájemní smlouvy (dále jen „podnájemní smlouva“) uzavírané mezi nájemcem a jinou osobou (dále jen „podnájemce“) prostřednictvím internetového obchodu nájemce. Internetový obchod je nájemcem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.rightnowoffices.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Nájemce prohlašuje, že všechny prostory, které na webové stránce nabízí k podnájmu, je oprávněn užívat a podnajímat na základě smlouvy s jejich vlastníkem.
  3. Znění obchodních podmínek je nájemce oprávněn měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást podnájemní smlouvy mezi podnájemcem a nájemcem.
 2. UZAVŘENÍ PODNÁJEMNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o kancelářích a budovách, v nichž jsou kanceláře nabízené k podnájmu umístěné, a to včetně uvedení vybavení kanceláře, počtu pracovních míst v kanceláři, poskytovaných službách a nájemného za konkrétní kancelář (dále jen „cena podnájmu”). Ceny podnájmů kanceláří jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny podnájmů a ostatní podmínky podnájmu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost nájemce uzavřít podnájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a za podmínek odchylujících se od těchto obchodních podmínek. Nájemce si vyhrazuje právo opravy chyb v psaní, počtech a úpravy zveřejňovaných údajů ovlivněných takovými chybami.
  2. Je-li podnájemce fyzickou osobou, prohlašuje, že je plně způsobilý k uzavření této podnájemní smlouvy. Je-li podnájemce právnickou osobu, prohlašuje tímto osoba, která podnájemce při sjednávání této podnájemní smlouvy zastupuje, že je oprávněna tuto podnájemní smlouvu uzavřít, neboť je statutárním orgánem podnájemce, prokuristou podnájemce, osobou oprávněnou k uzavření této podnájemní smlouvy jménem a na účet podnájemce ve smyslu ustanovení § 166 občanského zákoníku nebo zmocněncem podnájemce jednajícím v rámci svého zmocnění.
  3. Pro objednání příslušné kanceláře vyplní podnájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. době podnájmu
   2. počtu pracovních míst
   3. způsobu úhrady
   4. výši kauce
   5. údaje o podnájemci
  4. Objednávka podnájemce je odeslána nájemci kliknutím na tlačítko „Objednat kancelář“. Podnájemce odpovídá za to, že údaje jím uvedené v objednávce jsou úplné, správné a odpovídající skutečnosti. Podnájemce je oprávněn před odesláním objednávky zadané údaje měnit, upravovat a kontrolovat.
  5. Zobrazení nabídky kanceláří k podnájmu a ostatních skutečností týkajících se jejich podnájmu na webové stránce představuje nabídku nájemce na uzavření podnájemní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odeslání objednávky podnájemcem a zaplacení ceny podnájmu včetně kauce považují za přijetí návrhu na uzavření podnájemní smlouvy nájemce. Odeslání objednávky podnájemce představuje právní jednání, které nepochybným a určitým způsobem identifikuje objednávanou kancelář, cenu podnájmu, osobu podnájemce a způsob úhrady ceny podnájmu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení podnájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich zněním souhlasí. Za případné chyby nebo výpadky při přenosu dat nenese odpovědnost nájemce.
  6. Podnájemní smlouva je uzavřena v okamžiku zaplacení ceny podnájmu a kauce po odeslání objednávky. Podnájemce obdrží potvrzení o uzavření smlouvy formou elektronické pošty.
  7. Podnájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání podnájemní smlouvy. Náklady vzniklé podnájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením podnájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí podnájemce sám.
  8. Smluvní strany prohlašují, že podnájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ustanovení § 2230 a § 2308 písm. a) občanského zákoníku se nepoužije.
 3. CENA PODNÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Společně s  cenou podnájmu je podnájemce povinen uhradit nájemci také kauci, která plní funkci finanční jistoty a je podnájemcem složena za účelem utvrzení dluhu tj. pohledávek nájemce vůči podnájemci souvisejících přímo nebo nepřímo s touto smlouvou.
  2. Cenu podnájmu a kauci může podnájemce uhradit nájemci následujícími způsoby: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay; nebo bezhotovostně platební kartou.
  3. Podnájemce je povinen uhradit cenu podnájmu a kauci společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  4. Podnájemce je povinen zaplatit cenu podnájmu a kauci bezprostředně po zaslání objednávky a postupovat podle pokynů zobrazených na webové stránce. Nezaplatí-li podnájemce požadovanou částku v plné výši ve stanovené lhůtě, není podnájemní smlouva uzavřena.
  5. Po připsání sjednané částky na účet nájemce vystaví nájemce podnájemci daňový doklad – fakturu. Nájemce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle nájemce podnájemci v elektronické podobě na adresu elektronické pošty podnájemce.
  6. Po skončení podnájmu, vypořádání všech pohledávek z něj plynoucích a provedení kontroly kanceláře nájemcem po jejím zpětném předání podnájemcem nájemci je nájemce povinen nejpozději do 10 dnů ode dne naplnění všech podmínek uvedených v tomto článku vrátit kauci, eventuálně její část, podnájemci. Podnájemce není oprávněn požadovat po nájemci úroky ze složené kauce.
 4. SKONČENÍ PODNÁJMU SMLOUVY
  1. Podnájemce je oprávněn odstoupit od podnájemní smlouvy v případě, že jemu podnajatá kancelář:
   1. nesplňuje svými rozměry nebo vybavením parametry uvedené na webové stránce;
   2. není svým technickým stavem způsobilá k nabízeným účelům;
   3. není připravena k předání do užívání podnájemci ve smluveném čase.
  2. Nájemce je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn od podnájemní smlouvy odstoupit v případě, že
   1. podnájemce užívá kancelář v rozporu s podnájemní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami, zejména v rozporu se sjednaným účelem užívání;
   2. podnájemce užívá kancelář nebo společné prostory v objektu nebo trpí jejich užívání takovým způsobem, že nájemci nebo jiným osobám vzniká škoda, nebo že jim vznik škody hrozí;
   3. soud prohlásí na majetek podnájemce konkurs, nebo zamítne-li soud insolvenční návrh pro nedostatek majetku;
   4. podnájemce přenechá kancelář nebo její část do užívání třetí osobě;
   5. podnájemce nevyhoví požadavku nájemce podle čl. 6.10 těchto smluvních podmínek;
   6. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci trvale brání smluvenému užívaní podnajatých prostor;
   7. podnájemce závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své povinnosti podle podnájemní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
  3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze stran není dotčeno právo nájemce na zaplacení ceny podnájmu podnájemcem v poměrné výši. Nájemce je po uspokojení svých nároků povinen vrátit podnájemci částku odpovídající zaplacené ceně podnájmu po odečtení částky dle věty první tohoto článku do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy ve formě doporučeného dopisu druhé straně.
  4. Nájemce má právo kdykoli podnájem vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podnájemci doručena. Výpověď musí mít písemnou formu a bude obsahovat datum, ke kterému má trvání podnájmu skončit, a to při respektování ustanovení o výpovědní době.
  5. V případě, že je podnájemce člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá podnájemní smlouvu s nájemcem jako podnikatelem (dále jen „spotřebitel”), bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  6. V případě, že je podnájemce spotřebitelem, má právo odstoupit od podnájemní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez udání důvodu. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být nájemci prokazatelně odesláno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty. Podnájemce, který je spotřebitelem, je v takovém případě oprávněn, nikoli ovšem povinen, použít tento formulář.
 5. PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ KANCELÁŘE
  1. Podnájemce je oprávněn převzít kancelář ve vybraném objektu na základě předávacího protokolu v bezprostředně před začátkem doby podnájmu na hlavní recepci objektu, kde od recepční obdrží: příslušný počet (dle počtu pracovních míst) klíčů/čipů/karet, informační desky o objektu a kanceláři, zejména pak provozní řád, zdravotní, bezpečnostní, protipožární a havarijní pokyny.
  2. Podnájemce není oprávněn v objektu používat taková zařízení, která by mohla přetížit nebo kterými by mohlo dojít k přetížení elektrických nebo mechanických systémů objektu nebo jejichž užíváním by mohlo dojít k překročení konstrukčního zatížení objektu. Podnájemce není rovněž oprávněn v objektu používat takové elektrické spotřebiče nebo zařízení, jejichž užíváním by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů nebo které nesplňují požadavky vyplývající z platných právních předpisů. Podnájemce odpovídá nájemci a třetím osobám za újmu způsobenou porušením tohoto ustanovení obchodních podmínek. Nájemce je oprávněn uspokojit mj. i tyto své nároky vůči podnájemci vzniklé na základě tohoto ustanovení obchodních podmínek ze složené kauce.
  3. V případě, že se podnájemce nedostavil před začátkem doby podnájmu nebo v jejím průběhu k převzetí kanceláře, klíčů a související dokumentace, ačkoli předmětná kancelář byla připravena k užívání podnájemcem a nájemce byl připraven plnit na základě podnájemní smlouvy, není povinnost podnájemce zaplatit nájemci cenu podnájmu dotčena a podnájemce není oprávněn požadovat po nájemci její vrácení, a to ani z části.
  4. Ihned po skončení doby podnájmy je podnájemce povinen nájemci předat kancelář včetně jejího vybavení ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a vyklidit z kanceláře svůj majetek. Současně s tím je podnájemce po skončení doby podnájmu povinen na recepci objektu vrátit všechny klíče a materiály, které mu byly na základě čl. 5.1 těchto smluvních podmínek předány. O předání bude vyhotoven protokol podepsaný podnájemcem a nájemcem oprávněnou osobou. Podnájemce odpovídá nájemci za škody v podnajatých kancelářích nebo ve společných prostorách objektu včetně jejich zařízení a příslušenství, způsobené podnájemcem, jeho smluvním partnerem nebo osobou, která se v objektu nebo jeho okolí vyskytovala v souvislosti s činností podnájemce v objektu. Nájemce je oprávněn mj. i tyto nároky vůči podnájemci uspokojit ze složené kauce.
  5. V případě, že z důvodů na straně podnájemce nedojde k předání kanceláře nájemci ve sjednaném čase skončení podnájmu, případně ve lhůtě určené v oznámení o odstoupení od smlouvy, která není delší než 10 dní, je nájemce oprávněn účtovat a podnájemce je povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý započatý den prodlení. Vedle toho je na základě výslovného a neodvolatelného souhlasu podnájemce nájemce oprávněn kancelář vyklidit za přítomnosti nezúčastněné osoby. V takovém případě je nájemce povinen pořídit soupis vyklizených věcí a tyto uskladnit, to vše na náklady podnájemce. Soupis vyklizených věcí musí podepsat nezúčastněná osoba; o vyklizení a uskladnění věcí nájemce bez zbytečného odkladu podnájemce vyrozumí a současně určí přiměřenou lhůtu k jejich vyzvednutí. Jestliže podnájemce uskladněné věci v určené lhůtě nevyzvedne, je nájemce oprávněn tyto vhodnou formou zpeněžit s tím, že výtěžek zpeněžení po případném uspokojení svých nároků poukáže podnájemci.
  6. V případech uvedených v čl. 4.1 těchto smluvních podmínek neodpovídá nájemce podnájemci za škodu ani za ušlý zisk.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Podnájemce je povinen užívat kancelář a ostatní prostory objektu řádně, dodržovat předpisy a pokyny nájemce resp. vlastníka objektu týkající se provozu objektu a nerušit výkon práv ostatních osob v objektu.
  2. Podnájemce je povinen řídit se provozním řádem, hygienickými, bezpečnostními, protipožárními a havarijními pokyny. Podnájemce není oprávněn do objektu vnášet nebezpečné, znečišťující nebo zdraví škodlivé látky.
  3. Nájemce je oprávněn k podnájmu kanceláře na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Podnájemce není oprávněn přenechat kancelář nebo její část do užívání třetí osobě. V případě, že podnájemce kancelář nebo její část třetí osobě do užívání přenechá, odpovídá nájemci za škodu způsobenou touto osobou. V případě, že podnájemce kancelář nebo její část přenechá třetí osobě do užívání, je nájemce oprávněn po podnájemci požadovat a podnájemce je povinen nájemci zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den, kdy je kancelář nebo její část přenechána do užívání třetí osobě. Povinnost náhrady škody podnájemce vůči nájemci v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčena. Odstoupení nájemce od smlouvy z důvodu přenechání kanceláře nebo její části podnájemcem třetí osobě nemá vliv na povinnost podnájemce zaplatit nájemci smluvní pokutu a nahradit mu vzniklou škodu.
  5. Zjistí-li podnájemce, že v objektu vznikla nebo hrozí vznik škody, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumět nájemce nebo nájemcem pověřenou osobu a jednat tak, aby zabránil dalšímu šíření rozsahu škody resp. jejímu vzniku. V případě porušení této povinnosti je nájemce resp. vlastník objektu oprávněn požadovat po podnájemci náhradu vzniklé škody.
  6. Podnájemce není oprávněn provádět jakékoli stavební úpravy nebo úpravy dispozice nebo vzhledu kanceláře nebo objektu, které by nebylo možné odstranit po skončení podnájmu bez poškození nebo zanechání stop v kanceláři nebo na nebo v objektu. Podnájemce není oprávněn v objektu instalovat nebo pokládat telekomunikační vedení ani jiné kabelové vedení. Podnájemce je oprávněn u kanceláře umístit tabuli s označením jeho firmy či jiného identifikačního údaje požadovaného obecně závaznými právními předpisy, a to ve velikosti a provedení schváleném nájemcem.
  7. Podnájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Podnájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Podnájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků nájemce a který je v souladu s jeho určením. Podnájemce bere na vědomí, že nájemce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  8. Podnájemce bere na vědomí, že pojištění objektu nájemce resp. vlastníka objektu nezahrnuje jakýkoli majetek podnájemce.
  9. Podnájemce je povinen užívat kancelář pouze pro administrativní účely v rámci obvyklého způsobu užívání.
  10. Nájemce má v odůvodněných případech právo požadovat po podnájemci, aby se přestěhoval do jiné kanceláře v rámci objektu nebo areálu. Podnájemce má však právo na úhradu prokazatelně vynaložených a odůvodněných nákladů na své přemístění.
  11. Nájemce není odpovědný za bezpečnost údajů a informací zveřejněných podnájemcem na webové stránce nájemce jinak než v objednávacím formuláři.
  12. Nájemce i podnájemce je oprávněn obrátit se na druhou smluvní stranu s ohledem na zachování dobré víry a vzájemné důvěry s dotazem, zda podnájemce v daném smluvním vztahu vystupuje jako spotřebitel.
  13. Nájemce nebo jím pověřené osoba je oprávněn provádět opravy a údržbu objektu nebo kanceláře. Způsob jejich provedení je nájemce povinen konzultovat s podnájemcem, aby podnájemci nevznikaly zbytečné škody a ztráty. Podnájemce je povinen umožnit nájemci nebo jím pověřené osobě provedení oprav a údržbových prací budovy a kanceláře včetně, a to včetně zpřístupnění kanceláře. Ustanovení § 2209 občanského zákoníku se nepoužije.
  14. Podnájemce je povinen provádět běžnou údržbu kanceláře a drobné opravy kanceláře a jejího vybavení.
  15. Podnájemce je povinen umožnit nájemci po předchozím oznámení přístup do kanceláře za účelem provedení kontroly způsobu jejího užívání; bez upozornění smí nájemce do kanceláře vstoupit, vyžaduje-li to ochrana života, zdraví či majetku.
  16. Nájemce nakupuje internetovou konektivitu a technologické prvky od dodavatele a přeprodává koncovému uživateli bez navýšení ceny.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Podnájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to zejména těchto: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu nebo pasu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa sídla, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Podnájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů nájemcem, a to pro účely realizace práv a povinností z podnájemní smlouvy. Nezvolí-li podnájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů nájemcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení podnájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření podnájemní smlouvy.
  4. Podnájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní uvádět správně, úplně a pravdivě. Podnájemce prohlašuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně.
  5. Zpracováním osobních údajů podnájemce může nájemce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou nájemcem bez předchozího souhlasu podnájemce předávány třetím osobám. Podnájemce však uděluje nájemci souhlas za předpokladu dodržení stejné úrovně ochrany osobních údajů, která je zajištěna těmito obchodními podmínkami, sdílet jeho osobní údaje se svými obchodními partnery za účelem plnění na základě podnájemní smlouvy.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. V případě, že by se podnájemce domníval, že nájemce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života podnájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat nájemce nebo zpracovatele o vysvětlení;
   2. požadovat, aby nájemce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  8. Požádá-li podnájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu nájemce povinen tuto informaci předat. Nájemce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  9. Nájemce i podnájemce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o podmínkách této smlouvy, včetně podmínek finančních, a tyto sdělit jakémukoliv třetímu subjektu jen s předchozím souhlasem druhé strany. To neplatí v případě, je-li poskytnutí informace o podmínkách této smlouvy vyžadováno platnými právními předpisy nebo na jejich základě.
 8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Podnájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících s podnájmem, službami nebo jinými aktivitami nájemce a jeho obchodních partnerů na elektronickou adresu podnájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení nájemce a jeho obchodních partnerů na elektronickou adresu podnájemce.
  2. Podnájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je na webové stránce možné podnájemní smlouvu uzavřít a závazky z podnájemní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač podnájemce, může podnájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 9. DORUČOVÁNÍ
  1. Oznámení a běžnou korespondenci týkající se podnájemní smlouvy si podnájemce a nájemce zasílají na své adresy elektronické pošty. Oznámení o odstoupení od smlouvy nebo výpověď je smluvní strana povinna zaslat druhé smluvní straně nejprve ve formě zprávy elektronické pošty a poté ve formě doporučeného dopisu, přičemž rozhodujícím pro lhůty a právní následky je forma doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na adresu sídla, případně jinou příslušnou kontaktní adresu.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Podnájemní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Všechny spory ohledně placení ceny podnájmu a jejího příslušenství, úroků z prodlení, smluvních pokut, jiných smluvních či zákonných majetkových sankcí a zajištění závazků podnájemce vůči nájemci, vznikající z podnájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze podle jeho řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
  3. V případě sporu ze smlouvy mezi nájemcem a podnájemcem, který je spotřebitelem, a který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může podnájemce podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, email: adr@coi.cz, www.coi.cz. Formulář k zahájení mimosoudního sporu je k dispozici Nájemce si vyhrazuje právo nesouhlasit s návrhem mimosoudního vyřešení sporu vzneseným spotřebitelem.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky podnájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  5. Podnájemní smlouva a tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě rozporu mezi různými jazykovými verzemi má přednost verze v českém jazyce.
  6. Podnájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována nájemcem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  7. Kontaktní údaje nájemce: CIMEX INVEST s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha, adresa elektronické pošty: info@rightnowoffices.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 7. 2016 a nahrazují jakékoli obchodní podmínky nájemce vztahující se k podnájmu kanceláří prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rightnowoffices.cz účinné před dne účinnosti těchto obchodních podmínek.